معنی کلمه ثاجر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثاجر. [ ج ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از ثجر.