معنی کلمه ذئب بحری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذئب بحری . [ ذِءْ ب ِ ب َ ری ی ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نوعی ماهی .