معنی کلمه یرتما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یرتما. [ ی ُ ] (ترکی ، اِ) نوعی از رفتار اسب . یرتمه . رجوع به یرتمه شود.