معنی کلمه گرامی شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرامی شدن . [ گ ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) محبوب شدن . عزیز شدن . مورد علاقه واقع گشتن : به بانگ خوش گرامی شد سوی مردم هزارآوا وز آن خوار است زاغ ایدون که خوش و خوب نسراید. ناصرخسرو. تاک رز از انگور شد گرامی وزبی هنری ماند بید رسوا. ناصرخسرو.