معنی کلمه زاویه ٔ مقابله ٔ. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاویه ٔ مقابله ٔ اندرونی . [ ی َ / ی ِ ی ِ م ُ ب ِ ل َ / ل ِ ی ِ اَ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آن زاویه داخلی است که در مقابل زاویه ٔ خارج از مثلث واقع است . رجوع به التفهیم بیرونی ص 13 و زاویه ٔ خارجه ... از مثلث شود.