معنی کلمه خورشیدنشان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خورشیدنشان . [ خوَرْ / خُرْ ن ِ ] (ص مرکب ) درخشان . آنچه در روشنی نشان از خورشید دارد. رخشان . تابنده : ضمیر خورشیدنشان چنان اقتضاء فرمود. (حبیب السیر ج 3 ص 179).