معنی کلمه ذهب النی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذهب النی ٔ. [ذَ ه َ ب ُن ْ ن َی ْءْ ] (ع اِ مرکب ) سرب . اسرب . آنک .