معنی کلمه مدیدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدیدة. [م َ دی دَ ] (ع ص ) تأنیث مدید. رجوع به مدید شود.