معنی کلمه ضوقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضوقی . [ قا ] (ع ن تف ) تأنیث اضیق . (منتهی الارب ).