معنی کلمه ثهمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثهمد. [ ث َ م َ ](ع ص ، اِ) فربه بزرگ .

زن فربه بزرگ .