معنی کلمه ابوسلیمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسلیمان . [ اَ س ُ ل َ ] (اِخ ) خواص مغربی . یکی از پیشوایان تصوّف از مردم مغرب از اقران ابوالخیر است . او میگفت لذت عیش در برآوردن حاجات دوستان است و آسایش ، در سختی شدن برای راحت ایشان . رجوع به نامه ٔ دانشوران ج 2 ص 394 و نفحات الانس جامی شود.