معنی کلمه ابوسلیمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسلیمان . [ اَ س ُ ل َ ] (اِخ ) چغری بیک . رجوع به چغری بیک داودبن میکائیل شود.