معنی کلمه کورانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کورانی . [ ] (ص نسبی ) منسوب است به کوران از روستاهای اسفرایین . (از انساب سمعانی ). رجوع به کوران شود.