معنی کلمه گرامافون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرامافون . [ گ ِ ف ُ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به گرامافن شود.