معنی کلمه واعقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واعقه . [ ع ِ ق َ ] (اِخ ) جائی است . (منتهی الارب ) نام محلی است و در جمهره وعقه آمده است . (از معجم البلدان ).