معنی کلمه ثهل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثهل . [ ث َ هََ ] (ع مص )گسترده شدن چیزی بر روی زمین . منبسط شدن بر زمین .