معنی کلمه گرامافن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرامافن . [ گ ِ ف ُ ] (فرانسوی ، اِ) گرامافون . گرمافن . جعبه ٔ صوت . آلت حبس صوت است . دارای شکل مخصوص وتا حدی تکمیل گردیده است و صدا را بوسیله ٔ صفحه ٔ مدوری مجدداً تولید مینماید. تصور آلت حبس صوت قبل از ادیسن عالم معروف آمریکائی شده بود، ولی مشارالیه اولین بار آن را ساخت و در حقیقت میتوان او را مخترع آن شمرد، رفته رفته این آلت را تکمیل نمودند بطوری که امروزه صدا را بقسمی حبس مینمایند که طنین صوت اولیه را بخوبی میتوان تشخیص داد. این دستگاه از سه قسمت متمایز تشکیل یافته است : دستگاه اخذ، دستگاه ضبط و دستگاه مولد صوت . دستگاه اخذ شکل شیپوری را دارد که دهانه ٔ گشاد آن باز است و دهانه ٔ دیگر آن بوسیله ٔ پرده ٔ نازک فلزی بسته شده است ، در مرکز این حجاب سوزن ظریفی از عاج قرار داده اند. دستگاه ضبط عبارت است از یک استوانه از موم سخت که در حول محور خود حرکت متشابه مینماید و سطح آن در مقابل نوک سوزن دستگاه اخذ قرار دارد (گاه به صورت صفحه ٔ مدوری است از ابونیت ). چون صدائی در مقابل دهانه ٔ دستگاه اخذ تولید گردد صفحه ٔ فلزی مرتعش میشود و سوزن در روی سطح موم یا ابونیت فرورفتگی هائی تولید مینماید. دستگاه مولد دارای یک حجاب است که در کنار آن سوزنی قرار دارد. چون استوانه یا صفحه را با همان حرکت که در موقع ضبط به آن داده بودیم در مقابل سوزن دستگاه مولد قرار دهیم ، سوزن بواسطه ٔ فرورفتگی ها بعینه همان ارتعاشات را تولید و حجاب مولد صدائی ، نظیر صوت اولیه ایجاد مینماید.