معنی کلمه دودرغه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دودرغه . [ دُ دَ غ َ / غ ِ ] (ص مرکب ) اسب اکدش . دورگه . رجوع به دورگه شود.