معنی کلمه ثهت گوش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثهت گوش . [ ث َ ت َ ] (اِخ ) ساتاگید. نام ناحیتی در جنوب کابل کنونی . این سرزمین در زمان کوروش جزو ممالک او بود.