معنی کلمه علی کابلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی کابلی . [ ع َ ی ِ ب ُ ] (اِخ ) ابن مجاهدبن مسلم بن رفیع کابلی رازی کندی . مکنی به ابومجاهد. رجوع به کابلی (ابومجاهد علی بن ...) و علی (ابن مجاهدبن مسلم ...) شود.