معنی کلمه پان تی کاپ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پان تی کاپ . [ پ ِ ] (اِخ ) رودی به سرزمین سکاها و شاید رود کن کای کنونی باشد که به رود سامارا ریزد. رجوع به ایران باستان ج 1 ص 583 و ص 615 شود.

نام مستعمره ٔ یونانی از ناحیه ٔ سارماتی واقع بر سواحل بُسفر کمِرّی که اکنون کِرچ خوانند.