معنی کلمه خوردپز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوردپز. [ خوَرْدْ / خُرْدْ پ َ ] (نف مرکب ) پزنده ٔ خوردنی که بعربی طباخ گویند. آشپز، و آن را خوردی پز نیز گویند. (انجمن آرای ناصری ). رجوع به خوردی پز شود.