معنی کلمه دودائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دودائی . (اِخ ) نام ایلی کرد. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 57).