معنی کلمه ثنیةالمرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالمرة. [ ث َ نی ی َ تُل ْ م َ رَ ] (اِخ ) در حدیث هجرت است که دلیل و راهنمای حضرت رسول از آنجا بگذشت و در حدیث دیگر هم ذکرش آمده است . (مراصد الاطلاع ).