معنی کلمه نوربخشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوربخشی . [ ب َ ] (حامص مرکب ) نورپاشی . پرتوافکنی . رجوع به نوربخش شود.