معنی کلمه ثنیةالمذابیح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالمذابیح . [ ث َ نی ی َ تُل ْ م َ ] (اِخ ) جبل ثهلان است . (مراصد الاطلاع ).