معنی کلمه ثنیةالعقاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالعقاب . [ ث َ نی ی َ تُل ْ ع ُ ] (اِخ ) عقبه ای است مشرف بر غوطه ٔ دمشق و کسی که از حمص به شام بیاید آن را می پیماید و در سرحد شام نزدیک مصیصه است . (مراصد الاطلاع ).