معنی کلمه ثنیةالعائر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالعائر. [ ث َ نی ی َ تُل ْ ءِ ] (اِخ ) پشته ای است که رسول صلعم در سفر هجرت به آن عبور فرمود.