معنی کلمه ثنیةالثرید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثنیةالثرید. [ ث َ نی ی َ تُث ْ ث ِ ] (اِخ ) از وادی عقیق است .