معنی کلمه خودیازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودیازی . [ خوَدْ/ خُدْ ] (حامص مرکب ) تمطی . تمدد. تمطط. (زوزنی ).