معنی کلمه تاریخ ایلخانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تاریخ ایلخانی . [ خ ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) تاریخ غازانی . اول سال 701 هَ . ق . اول سال شمسی تاریخ ایلخانی بود که به امر غازان خان مقرر گردید. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: بی تفاوتی همان تاریخ ملکی است چه از جهت مبداء چه از جهت ماهها و ابتدای آن در سال 224 تاریخ ملکی است ، و آغاز این تاریخ روز دوشنبه بوده است . (کشاف اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ج 1 ص 66). رجوع به تاریخ غازانی شود.