معنی کلمه خودمراده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودمراده . [ خوَدْ / خُدْ م ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) خودپسند. خودسر. خودکام . خودکامه .مستبد. مستبدبالرأی . خودرای . خودرایه : فرمان نبرند زآنکه هستند از غایت ناز خود مراده . میرخسرو (آنندراج ).