معنی کلمه مدقاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدقاه . [ م ِ ] (ع اِ) سرکوب . (بحر الجواهر، یادداشت مؤلف ).