معنی کلمه ذات الجنب دیافر.. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات الجنب دیافرغمائی . [ تُل ْ جَم ْ ب ِ دَ ف َ غ َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) التهاب دیافرغما .