معنی کلمه خودعزیزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودعزیزی . [ خوَدْ / خُدْ ع َ ] (حامص مرکب ) خودشیرینی . عمل عزیز دیگری خود را کردن . رجوع به خودشیرینی کردن شود.