معنی کلمه دوپروانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دوپروانه . [ دُ پ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) کنایه از شب و روز باشد. (آنندراج ).