معنی کلمه نارایین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نارایین . (اِخ ) ناراین . قلعه ای در هندوستان که به دست سلطان محمود غزنوی گشوده شد. رجوع به ناراین شود : دو بدره زر بگرفتم به فتح نارایین به فتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال . عنصری .