معنی کلمه خودرایه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودرایه . [ خوَدْ / خُدْ ی َ / ی ِ ] (ص مرکب ) خودرای . خودسر : رأی بر آنست که بیرون زنم گردن این بدرگ خود رایه ... سوزنی .