معنی کلمه نوذرنژاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوذرنژاد. [ ن َ / نُو ذَ ن ِ ] (ص مرکب ) از نژاد نوذر. از خاندان نوذر : تو نوذرنژادی نه بیگانه ای پدر تند بود و تو دیوانه ای . فردوسی .