معنی کلمه مدعیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مدعیة. [ م ُدْ دَ ی َ ] (ع ص ) تأنیث مدعی است . (یادداشت مؤلف ). رجوع به مُدَّعی شود.