معنی کلمه ذنبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذنبی . [ ذِم ْ بی ی ] (ع اِ) ذنب . دُنب . دُم .