معنی کلمه ابوسعید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسعید. [ اَ س َ ] (اِخ ) عبدالرحمن بن مهدی . محدّث است .