معنی کلمه ژالیسکو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژالیسکو. [ ک ُ ] (اِخ ) نام شهری در مکزیک که آن را اکسالیسکو نیز خوانند. در این شهر آثار سفالین و اشیاء عتیق و بقایای ابنیه ٔ قدیمه یافت شده است که مربوط به تمدن باستانی بومیان اصلی مکزیک است .