معنی کلمه خودآگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خودآگاه . [ خوَدْ / خُدْ ] (ص مرکب ) بی واسطه آگاه بچیزی . بدون تعلیم آگاه به امری . شناسنده ٔ چیزی بخودی خود.