معنی کلمه ابوسعید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوسعید. [ اَ س َ ] (اِخ ) رحا. پیشوای فرقه ای از مانویّه و او مانویان را در وصالات به رأی و طریقه ٔ مهریّه بازگردانید. (ابن الندیم ).