معنی کلمه صالح آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح آباد. [ ل ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان نقاب بخش جغتای شهرستان سبزوار، 50000گزی خاور جغتای . سر راه شوسه ٔعمومی جغتای . جلگه ، معتدل ، سکنه 668 تن . آب آن از قنات . محصول غلات ، پنبه ، تریاک ، زیره . شغل اهالی زراعت ، راه اتومبیل رو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).