معنی کلمه باد آبستنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باد آبستنی . [ دِ ب ِ ت َ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) بادی که درخت را باردار کند. (آنندراج ).