معنی کلمه نارامسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نارامسن . [ س َ ] (اِخ ) رجوع به نارام سین شود.