معنی کلمه حلفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حلفة. [ ح َ ف َ ] (ع مص ) یک بار قسم خوردن . (غیاث ) (شرح نصاب ).