معنی کلمه ذنب الفرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذنب الفرس . [ ذَ ن َ بُل ْ ف َ رَ ] (اِخ ) ستاره ای است به دم فرس اعظم از صور فلکی .

(ع اِ مرکب ) به لغت اهل شام ذنب الخیل را گویند.